Politique vie privée

Général

Hieronder vind je het privacybeleid van OOLA bv (hierna “OOLA” of “wij”).

In het kader van onze diensten worden op onze websites en via andere diensten persoonsgegevens verzameld, bewaard, doorgegeven of verwerkt. Als uitgever hechten we waarde aan de privacy van onze lezers, klanten, abonnees, surfers en gebruikers. We vinden het dan ook belangrijk om correct met de door jou verstrekte gegevens om te springen, in overeenstemming met de geldende wetgeving. Met dit privacybeleid willen we jou zo goed mogelijk informeren over welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, en hoe jij er controle over hebt.

Wij raden jou aan om het privacybeleid zorgvuldig te lezen. Door aankoop of gebruik van onze producten en/of diensten word je geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen in dit privacybeleid, deze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. Dit beleid kan van tijd tot tijd wijzigen. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie. Je vindt steeds de meest recente versie op deze website.

Dit privacybeleid moet samen gelezen worden met de algemene voorwaarden, het cookiebeleid en de disclaimer van OOLA bv. Bij vragen kunt u steeds contact opnemen met ons via de contactpagina.

Politique vie privée

Hoe en welke persoonsgegevens ontvangen wij?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens. Afhankelijk van de door jou gebruikte dienst of het door jou gekozen product, kan het gaan om:

 • Naam, voornaam, aanspreking, geslacht, geboortedatum, taalvoorkeur, leeftijd
 • Postadres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, GSM of mobiel nummer
 • Bankrekeningnummer en andere betaal- en/of bankkaart gegevens
 • Alle voorkeuren die je aan ons verstrekt via registratie- of contactformulieren of door deelname aan enquêtes, polls, wedstrijden, acties, onderzoeken

We verwerken, zoals de wet het voorschrijft, geen gevoelige gegevens zoals over jouw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

Door het meedelen van jouw persoonsgegevens garandeer je dat de gegevens juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat wij het recht hebben om elke gebruiker tijdelijk of definitief iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, tot de producten en diensten van OOLA bv te ontzeggen.

Wij kunnen op verschillende manieren informatie en persoonsgegevens van jou verzamelen:

 • Rechtstreeks van jou, wanneer je je via één van onze websites aanmeldt voor een nieuwsbrief, een account aanmaakt, registreert voor een evenement, deelneemt aan een wedstrijd of actie, abonnee wordt, producten aankoopt, deelneemt aan enquêtes of polls, telefonisch contact opneemt, solliciteert bij ons, één van onze websites bezoekt, informatie verstrekt via contactformulieren. Deze gegevens worden geacht vrijwillig door jou aan ons te zijn verstrekt.
 • Op geautomatiseerde wijze verzamelde persoonsgegevens bij gebruik van één van onze websites, door jouw surfgedrag of het gebruik van cookies of andere systemen. Hier kan het gaan om gegevens die we ontvangen als je je aanmeldt op één van onze websites via jouw account op een sociale netwerksite zoals Facebook, Linkedin, Twitter, voor zover je hier de toestemming voor geeft. Daarnaast kunnen bij het gebruik van digitale toepassingen gegevens geregistreerd worden als IP-adres, locatie, tijdstip, duur en frequentie van gebruik, hoe je op één van onze websites bent terechtgekomen (via welke referrer of zoekwoord), of je gebruiker bent van adblock software, welke toestel/device of welke software/browser je gebruikt, taal van jouw browser, hoe je gebruik maakt van nieuwsbrieven, websites of welke artikels, video’s, foto’s, pagina’s je bekijkt, leest of deelt. Wij gebruiken deze gegevens om jou als gebruiker een betere en meer gepersonaliseerde ervaring te bieden en om onze producten en diensten te kunnen aanpassen en verbeteren.
 • Via derde partijen bijvoorbeeld van bedrijven waar wij mee samenwerken

Opslag en toegang tot persoonsgegevens

De gegevens die aan ons verstrekt worden volgens één van bovenstaande manieren, worden opgenomen in één van de databases van OOLA bv. 

OOLA bv zal de door jou verstrekte gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit document. 

De bewaartermijnen van de persoonsgegevens zijn:

 • Gegevens van abonnees: tot 7 jaar na afloop van het abonnement
 • Gegevens om een account aan te maken voor registratie of proefabonnement, in te schrijven op een nieuwsbrief of een download op één van de websites: maximaal 2 jaar na beëindiging
 • Website gebruikersdata: maximaal 1 jaar 

Alleen indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of indien het nodig is om onze belangen in rechte te verdedigen, bijvoorbeeld in geval van een geschil, zullen wij de persoonsgegevens voor langere perioden bewaren.

Wat zijn de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens:

 • Wanneer wij jouw toestemming hebben gekregen
 • Als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of contract, bijvoorbeeld een abonnement, een aankoop van een product of de uitvoering van dienst
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij onderworpen zijn, zoals fiscale verplichtingen
 • Wanneer OOLA bv daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft 

OOLA bv beschouwt volgende verwerkingen als noodzakelijk in het kader van haar activiteiten en haar gerechtvaardigd belang:

 • Het leveren van producten en diensten
  Het beheer van de administratie met het oog op het bezorgen van producten of het verlenen van diensten, zoals het beheer van jouw abonnement, het verzenden en bezorgen van tijdschriften of een aangekocht product, het afleveren van e-mails in het kader van nieuwsbrieven, of het beheer van inschrijvingen voor een evenement.
 • Direct marketing
  Promotionele communicatie via e-mail, telefoon, post, advertising of andere kanalen aan bestaande gebruikers en abonnees met het oog op het aanbieden van en het informeren over (nieuwe) producten, diensten, wedstrijden, acties, uitnodigingen, evenementen van ons en van andere bedrijven waar wij mee samenwerken, alsook aan bezoekers van evenementen wanneer zij aanwezig waren op een vorig gelijkaardig evenement, alsook aan prospects.
 • Controlled Circulation
  De verspreiding van een publicatie onder een afgebakende doelgroep die het tijdschrift gratis krijgt toegezonden.
 • Personalisatie en targeting
  Het afstemmen van onze websites, nieuwsbrieven, digitale toepassingen en advertenties aan jouw voorkeuren of profiel en/of om gericht aanbiedingen en promoties te kunnen sturen, op basis van jouw voorkeuren of profiel.
 • Om fraude en/of misbruik van onze platformen te bestrijden
 • Marktonderzoek en analyse
  Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om onze eigen producten en diensten te evalueren. Daarnaast kunnen bepaalde gegevens ook opgevraagd worden door externe partijen in het kader van media-onderzoeken en/of trendanalyses. In dat geval zijn de gegevens die worden verstrekt niet terug te brengen tot op het niveau van een identificeerbaar individu.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
  In bepaalde gevallen, zoals in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek, kunnen wij verplicht worden om bepaalde gegevens te bewaren en/of op een vertrouwelijke manier mee te delen aan overheidsinstanties.
 • Nieuwe doeleinden
  Wij kunnen persoonsgegevens in de toekomst gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien of opgenomen zijn in ons privacy beleid. In dat geval zullen wij jou contacteren per e-mail of via de website. 

Onder het begrip ‘verwerking’ verstaan we onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden, ter beschikking stellen, combineren, samenbrengen, archiveren, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonsgegevens

OOLA bv heeft de nodige technische, organisatorische en administratieve maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens en privacy te beschermen tegen verlies, vernietiging, wijziging, onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie te voorkomen. Dit is een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis.

De gebruiksvoorwaarden van websites van derden, waar wij soms naar linken vanop één van onze websites, vallen niet onder het toepassingsgebied van dit privacy beleid.

We proberen ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens ten allen tijde accuraat en up-to-date zijn. We verzoeken jou daarom vriendelijk om ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in jouw persoonsgegevens.

Doorgeven van persoonsgegevens

Wij delen jouw persoonsgegevens soms met derden, zoals dienstverleners of onderaannemers die wij contracteren. Voorbeelden zijn IT-leveranciers, auteurs, copywriters, eigenaren van producten die je bij ons koopt of van documenten die je download op één van onze websites, partners van een evenement waarvoor je je registreert en adverteerders.

Wij geven jouw persoonsgegevens enkel door aan derden indien je daar de uitdrukkelijke toestemming voor hebt gegeven of wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Recht op inzage, correctie en bezwaar

Je hebt het recht:

 • Om meer informatie op te vragen over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en over de gegevens die wij over jou bijhouden.
 • Op inzage van jouw gegevens en/of op verbetering van onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Om ons te verzoeken om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te verbeteren of te vervolledigen. Je kan evenwel zelf via één van onze websites toegang krijgen tot en wijzigingen aanbrengen in de verstrekte abonnee- en abonnementsgegevens als je inlogt op één van onze websites onder ‘Mijn account’.
 • Op verwijdering van jouw persoonsgegevens. Op schriftelijk verzoek zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen conform ons privacy beleid en conform de Belgische wetgeving. Bij wijze van uitzondering kunnen wij weigeren om jouw gegevens te wissen, om het recht op vrijheid van meningsuiting te kunnen uitoefenen, om een wettelijke verplichting na te komen, of in het kader van een rechtsvordering.
 • Op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Op bezwaar of verzet tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor (direct) marketing of commerciële doeleinden. 

Daarnaast heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde instanties over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. 

Wens je één van bovenstaande rechten uit te oefenen, dan vragen wij om schriftelijk contact op te nemen via de contactpagina. OOLA bv heeft steeds 30 dagen tijd om elke aanvraag te beantwoorden.